EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina
úterý, 08 listopad 2016 12:56

ANA ARANDA - EN FORMA CON TU BEBÉ

arandaThe project "En forma con tu bebé (Fitness with your baby)", arose from the very needs of its founder, Ana Aranda, an athlete, enterprising woman, and also a mother.

“En forma con tu bebé" is a sport activity for moms integrating baby trolley. One of the key features is that it is done outdoors in the park and so the baby's daily walk turns into a dynamic class for postpartum recovery. The aim is to prepare for a return to physical activity, running or another sport, but it is also for women who just want to be fit again. It also creates bonds with the baby and with other women.

Last year, when Ana was pregnant with her first child, she was thinking about her return to training and it was clear that she would need a time for recovery and maybe a specific preparation. She also had to reorganize her new life with a baby. Then, she remembered that in London she had seen a group of moms in a park exercising and pushing their trolleys up and down, side to side. She began searching on the web, and found a great movement in the United States, England, Australia ... but very little in Spain and nothing in Zaragoza. So she decided to create this activity that now is offered in Escuela del Corredor de Running Zaragoza.

She has started with great success and she is confident that word of mouth will help. In the first sessions in the park, it was fun how many people looked at them surprised, without knowing very well what they were doing, or even thinking that it was a television show...

There is more and more information about the benefits of sport during pregnancy and postpartum, and women are aware of it and doing sport everyday!

Zveřejněno v Spanish

Bara Skalova

Bara Skalova has found her mission in finding hidden talents within women. She likes changes she can see and the growth of self-esteem e.g. women at the maternity leave. She also helps people to clean easily and happily with the Czech ecologic detergents, you can find her at www.JakNaSkvrny.cz.

Bára Skálová našla své poslání v nacházení skrytých talentů v ženách. Ráda vidí a baví ji proměny a růst sebe-vědomí třeba maminek na rodičovské. Bára pomáhá uklízet lidem hravě a zdravě díky české ekologické drogerii, najdete ji na webu www.JakNaSkvrny.cz.

Zveřejněno v Czech
čtvrtek, 09 červen 2016 12:59

Pohled do Zprávy o ženách

Mnoho žen, když mluví o své práci, se neopomene zmínit i o svém soukromém životě. Buď zdůrazňují ženy-vzory, které obdivují, ty, kterým se podařilo najít rovnováhu mezi soukromým životem a prací, anebo se zmiňují o ženách, které nemají děti, a zasvětily svůj život dosažení kariérních cílů, čímž se staly zcela nezávislými na okolí. Ať už se jedná o kterýkoliv případ, vždy to ženy pojmenovávají, neoddělují se od své odpovědnosti a rolí matky a pečující role. Jsou jisté pochybnosti, že by se k této otázce podobně stavěli podnikatelé muži, pokud bychom jim položili stejnou otázku, zda by stejně často jako ženy toto zmiňovali, byť v negativním vyjádření.

Na druhé straně bylo vidět, že mnoho odpovědí je spojováno s ženským typem leadershipu – s transformačním leadershipem, což je pojem, vytvořený Bernardem Bassem. Jedná se o způsob vedení, který je charakteristický dosahováním výjimečného výsledku a pozitivních dopadů v oblastech spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců a důležitosti a potřeb týmu.

Nakonec bychom chtěli zdůraznit, že dnešní společnost, kde je třeba dobrých lídrů, si nemůže dovolit omezovat přístup k rozhodovacím pozicím pro více než polovinu populace (tedy ženám), které dokázaly svoje schopnosti a jsou na tuto roli velmi dobře připravené.

products2

 Celkové shrnutí

Tato zpráva koresponduje s cíli a požadavky vytyčenými v projektu 100Zrcadel pokračuje, který je financován z programu Erasmus+ v rámci Evropské strategie 2020 ve školství a vzdělávání, které vešlo v platnost v roce 2014. Jeho cílem je zvýšení kompetencí členů vzdělávací komunity, mimo jiné prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání, a zlepšení vzdělávací a školící schopnosti pedagogů pro zaměstnatelnost studentů. Erasmus+ vede k podpoře evropské a národní politiky ve všech oborech vzdělávání a školení prostřednictvím přidané hodnoty, kterou přináší internacionalizace.

Současnému projektu 100Zrcadel pokračuje předcházel evropský projekt 100Zrcadel, probíhající v letech 2011-2013 za účasti pěti evropských zemí (Španělska, Velké Británie, Francie, Polska a Řecka v projektu celoživotního vzdělávacího programu). Tento projekt odstartovat další činnosti a aktivity pro podporu výměny poznatků, spolupráci a pro zlepšení vzdělávacích systémů inovativními multilaterálními projekty. Hlavním cílem předešlého projektu s ohledem na nedostatek ženských vzorů bylo tyto vzory najít a prezentovat příklady žen-podnikatelek (zrcadel) v jakémkoliv oboru: sociálním podnikání nebo byznysu. Nástrojem projektu jsou webové stránky, které obsahují výsledky výzkumů, příklady žen a užitečné odkazy. To vytváří prostor, kde podnikající ženy prezentují svoje zkušenosti, schopnosti, omezení a těžkosti, kterým čelily. Také hovoří o tom, co vše dělají pro to, aby podporovaly podnikatelský duch mezi ženami a prosazovaly jejich motivaci k rozbití “skleněného stropu”, který se teď nazývá “betonový strop”..

Důvody, proč si myslíme, že musíme pokračovat v práci na tomto úkolu:

 • Situace na pracovním trhu v Evropě ohledně nezaměstnanosti nutí společnost a vlády ke zlepšení podnikání. A podle našeho názoru prvním krokem je nabízet adekvátní vzdělávání pro rozvoj tvořivosti a ochotu žen riskovat a stát se nezávislými.
 • Ženy obecně se na trhu práce setkávají s mnoha těžkostmi při získání a udržení rovných podmínek jako muži, a musejí ukazovat a dokazovat, že mají ty samé schopnosti, ty samé dovednosti, a že jejich tzv. nevýhoda slabšího pohlaví je vlastně příležitost k dosažení cíle, s veškerým zanícením žen pro věc a někdy i přes nepřízeň osudu. Jak tato zpráva ukazuje, dnes jsou k dispozici dokonce údaje, které potvrzují zaostalost trendů v genderové rovnosti v některých oblastech kvůli ekonomické krizi.
 • Podle prioritního cíle programu Erasmus+ projekt 100Zrcadel pokračuje podporuje vzdělávací cíle a zdroje. Zahrnuje ke stávajícímu Řecku a Španělsku partnery z pěti nových evropských zemí: Itálie, Rakousko, Slovinsko, Česká republika, Nizozemsko. Současně se tři partneři původního projektu na něm dále podílejí a slouží jako průvodci v projektu. Díky tomu přinášíme příběhy celkem 200 žen-zrcadel, ve kterých je možné se „shlížet“. Ženy jsou z rozdílných odvětví tak, jak jsou uvedena v této zprávě. Podařilo se nám tak rozšířit komunitu projektu díky novým účastnicím a zaměřit se na novou cílovou skupinu a rozšířit ji díky novým příkladům sdíleným prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou blogy, odkazy a stránky projektu na Facebooku, a také prostřednictvím webové stránky projektu www.100mirrors.eu. 
 • Informace v této mezinárodní zprávě poskytují aktuální údaje o situaci žen v zúčastněných zemích v projektu, přináší jejich názory, slouží jako nástroj pohledu na účast žen ve studovaných odvětvích a dávají jej do souvislosti s portréty-zrcadly. Také slouží jako návod pro využití tohoto materiálu, aby jako celek mohl být použit jako vzdělávací materiál.

V souladu s výše uvedeným si tato zpráva vytyčuje následující cíle:

 1. Identifikovat účast žen v různých veřejných odvětvích – dříve identifikovaných v prvním projektu 100Zrcadel, a to zejména věnovat pozornost situaci žen v zemích účastnících se v pokračování projektu. Cílem je identifikovat genderové rozdíly v určitých oblastech a oborech.
 2. Poskytnout učitelům a kariérním poradcům aktuální materiál včetně vysvětlivek pro práci a vzdělávání v oboru rovnosti a podpory žen.
 3. Poskytnout pedagogům a kariérní poradcům materiály a návod pro využití a uvedení do kontextu příběhů žen-zrcadel, které prostřednictvím webové stránky www.100mirrors.eu sdílí své příběhy a zkušenosti.
 4. Identifikovat i za využití dalších materiálů možné příčiny, které vedly k nerovnosti mezi ženami a muži, a poskytovat doporučení, která vedoucí k dosažení vyvážené genderové účasti a které by mířily k sociální rovnosti.
 5. Hlavním cílem je zvýšit povědomí mezi mladými ženami o tom, které jsou hlavní a nezbytné dovednosti pro nastartování vlastního podnikání či kariéry. O tom hovoří samy ženy v portrétech – jaké schopnosti mají, které těžkosti překonaly, co by poradily z vlastní zkušenosti. Hovoří o tom ženy, kterým se podařilo rozbít “skleněný strop” nebo vytvořily vlastní podnikatelské projekty.

Tato zpráva si neklade za cíl být komplexní a zcela zevrubná – existuje mnoho zpráv, které obsahují mnoho dat. Tato zpráva slouží k vyjasnění celku a slouží jako zdroj pro cílové skupiny se zaměřením na:

 • Učitele – vysokoškolské, postgraduální a magisterské pedagogy předmětů, které se vztahují k podnikatelství, ať už sociálnímu nebo k byznysovému, k organizaci a řízení podniků, vyučující oborů pracovní a sociální vědy, zahrnující rovnost jako transverzální předmět, nebo kde se rovnost vyskytuje jako samostatný předmět, a dále vyučující předmětů jako je analýza sociální reality, sociologie, sociální práce a sociální psychologie. Výstupy projektu slouží pedagogům i odlehlejších disciplín, kteří je mohou využít pro diskuse ohledně (ne)rovnosti při výuce ostatních předmětů a disciplín a mohou tak vzbudit zájem o tyto skutečnosti a materiály. 
 • Organizace/Oddělení na univerzitách, které mají na starosti kariérní poradenství pro studenty v posledních ročnících jejich studia, a jejichž úkol je pomáhat/vést v zapojení se do trhu práce. Tato oddělení nebo organizace, které obyčejně organizují workshopy nebo semináře, by měla poskytovat studentům informace o současné situace na trhu práce a měla by zvážit, jak poskytovat genderově vyvážené údaje, a zejména takové, která povzbuzují ženy začít svůj vlastní byznys nebo podnikatelský projekt v oblastech, kde ženy nejsou nedostatečně zastoupeny. 
 • Oddělení a fakulty na univerzitách, které organizují externí přednášky zajímavých osobností, školící kurzy a různé události jako Dny dívek, podporující dívky při rozhodnutí jít studovat technický nebo vědecký obor, kde nejsou ženy dostatečně zastoupeny. Zde uvedené údaje mohou sloužit jako informace pro podporu genderové rovnosti. Zde je třeba také pečlivě využít možnosti, které projekt přináší, při výuce ženských otázek a genderových studií, které nabízí různé fakulty. 
 • Cílová skupina našeho projektu leží i mimo univerzity, v pokračujícím profesním vzdělávání, které řeší problematiku podnikavosti, kariérního poradenství, ale také v oblasti ženských networkingových organizací a asociací, dalších asociací, např. byznys a manažerských, žen podnikatelek a studentů, kteří mají zájem o předmět obecně jako takový.

Tato zpráva je strukturována do pěti kapitol: Úvod, následuje Metodologie, která obsahuje informace o strategii. Po ní následuje popis prezentovaných údajů v sekci Data Talks, kde jsou analyzována data z účastnických zemí projektu a údaje z různých zemí ohledně podílu žen v různých profesních odvětvích. Sekce Women talk s výstupy z mezinárodního výzkumu, provedeného mezi ženami-podnikatelkami, které plánují začít podnikat, nebo právě podnikat začaly a nyní právě dělají první kroky po této cestě. Poslední kapitola shrnuje hlavní Závěry

 

Hlavní závěry - Zpráva o ženách (CZ)

Celý report ke stažení (EN)

 

 

Zveřejněno v Products

Na těchto internetových stránkách můžete snadno přijmout nebo zamítnout cookies pomocí